Kategórie

Aditívum pre benzínové motory Peugeot, Citroën Zväčšiť

Aditívum pre benzínové motory Peugeot, Citroën

1609337380

Nový produkt

Citroën

Skladom - ihneď k odoslaniu

19,36 € s DPH

Tabuľka dát

Skupina Údržba

Detaily

Vhodné pro všechny zážehové motory s přímým nebo nepřímým vstřikováním a pro všechny benzínové motory starých generací.

Pro všechny nové generace zážehových motorů.
Umožňuje odstranit poruchy činnosti způsobené přítomností biosložek v palivech různou kvalitou paliv nabízených jednotlivými distribučními sítěmi čerpacích stanic.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
  • Přípravek pro řešení problémů (léčivý).
  • Pro použití na vozidlech, která mají najeto alespoň 40 000 km bez úpravy paliva.
  • Použít maximálně 2x v roce.
  • Návod k použití: Nalít celou nádobku do nádrže před jejím úplným naplněním.
  • Vyhovuje požadavkům na čistotu emisí.


Odstraňuje usazeniny ze systému vstřikování nebo v napájecím vedení.
Upravuje výkon motoru obnovilo (Swipe, zrychlení, síla).
Zabraňuje nadměrné spotřeby paliva a emisí.
Snižuje stárnutí paliva a brání korozi.
Kompatibilní se všemi benzinovými motory, které používají palivo s maximálně 22% obsahu etanolu.

Objem: 300ml

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Nebezpečné složky: uhlovodíky C10 – C13, n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, < 2 % aromátů

 

Prevziať