Kategorie

Zimní sada Citroën Zobrazit větší

Zimní sada Citroën

1656160380

Nový produkt

Citroën

Skladem - ihned k odeslání

30,89 € s DPH

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

POPIS
  • Přepravní brašna obsahující základní prvky zimní sady.

  • Snadné uskladnění produktů pomocí brašny.
  • Vnitřní strana rukavice škrabky na led se sametovým povrchem udrží vaši ruku teplou.
  • Po použití těchto přípravků můžete brašnu využít k uskladnění dalších předmětů.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
  • Obsah sady:
  • Černá brašna na zip s průhlednou částí na přední straně
  • Škrabku na led s návlekem;
  • Koncentrovaná kapalina do ostřikovačů (nádoba 250 ml);
  • Rozmražovač oken (250 ml).

Bezpečnostní listy ke stažení níže.
Tyto výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky.

Rozmražovač oken

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. 

 

Koncentrovaná kapalina do ostřikovačů

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. 

Může se hodit: